קבוצת ש.ד.י - ניהול, קידום ושיווק פרויקטים | פינוי-בינוי/תמ”א 38

בס"ד

מידע לחברות בניה ויזמים

להחזיר את הנשמה לכלכלה

קבוצת ש.ד.י יזמות פרויקטים - מנכ"ל הגב' ענת דהן.

קבוצת ש.ד.י זוכה להכרה בקרב חברות בניה ויזמים כחברה מתמחה בתחום היזום, הניהול והקידום של פרויקטים מסוג פינוי בינוי. הקבוצה ביססה שיתופי פעולה עם מספר חברות בניה מהמובילות בענף הנדל"ן בארץ ובאמתחתה פרויקטים בשלבי תכנון שונים.

פרוט השירות המוצע:

איתור וקידום מתחמים פוטנציאלים לפינוי בינוי עבור חברות בנייה ויזמים

1. סריקת אזורים עירוניים פוטנציאלים לפינוי-בינוי ובדיקתם הראשונית

 • איתור המתחם.
 • ניתוח סביבה והתשתיות.
 • תיאור המתחם והאוכלוסייה.
 • הערכת הפוטנציאל וכיווני ההתפתחות הדמוגרפית המקומית.
 • בדיקת מדיניות העירייה, המגמות וההגבלות.
 • הכנת סקיצה רעיונית של פריסת הבינוי האפשרית כבסיס לבדיקת פוטנציאל הבנייה במתחם.
 • הכנת פרוגראמה תכנונית רעיונית של הבניינים ותמהיל הדירות למיצוי מיטבי של הבינוי במתחם במסגרת המגבלות ואוכלוסיית היעד.

2. הכנת תחשיב כלכלי ועיצוב הדרישות מהתכנון על בסיס כלכלי

 • הכנת תקציב הקמה ראשוני לפרויקט פינוי- בינוי על-בסיס הפרוגראמה הרעיונית.
 • הצעת תמהיל דירות ראשוני על-בסיס הפרוגראמה הרעיונית, כולל המלצה לגודל שטח דירות התמורה למפונים.
 • עריכת תחשיב ראשוני לחישוב הכדאיות הכלכלית של ייזום פרויקט לפינוי-בינוי במתחם, על-בסיס התקציב והתמהיל המוצעים.
 • בדיקה חוזרת לתכנון הרעיוני ושיפורו על בסיס כלכלי באמצעות כלי החישוב הכלכלי, בעקבותיה תוגש הצעת פרוגראמה משופרת לבינוי במתחם הכוללת הצעה ל פריסת בינוי לבניינים, מספר הקומות, מספר הדירות והתמהיל. התייחסות ראשונית למפרט.
 • עדכון תקציב ההקמה הראשוני של הפרויקט.
 • הצעת תקציב לשלב התכנון והקידום של המיזם ברשויות התכנון אצל הדיירים הקיימים.
 • הצעה להכנת התב"ע ע"י אדריכלים מהמובילים בארץ, עד לקבלת התוקף.
 • הצעה לליווי התכנון וניהולו ע"י מקצועני נדל"ן, כלכלנים, שמאים ומשפטנים.

שיווק המיזם לדיירים

שיווק המיזם לדיירים הקיימים והטיפול השוטף בעניינם.

 • עריכת רישום הדיירים לפי בניין, מס' דירה וקומה, כולל פרטים אישיים ובדיקת הבעלות בנסח טאבו.
 • איתור כל הבעלים של הדירות ובדיקת מצב זכויותיהם והתחייבויותיהם.
 • תיעוד המתחם והבניינים במצבם.
 • פרוט סוגי הדירות במתחם, תיאורן, התוספות המאושרות שנבנו.
 • הכנה של חומר פרסומי והסברתי לתיאור המיזם המתוכנן ותרומתו לדיירים.
 • ארגון שילוט ופרסום באתר.
 • שיווק חברת הבניה ו/או החברה היזמית לדיירים.
 • פרסום ושיווק שוטף של הפרויקט לדיירים, וניהול פגישות עמם ע"י צוות החתמות מיומן ומודרך מטעמנו.
 • תאום בין הדיירים לעו"ד במימון חברת הבנייה/ החברה היזמית להסדרת עניין הבעלות בדירות, כולל הערות אזהרה, שעבודים, היוון זכויות בחוזי החכירה וכוי"ב.
 • החתמת יפויי כח מול חברת הבניה ו/או חברה היזמית בשיתוף עם עו"ד במימון חברת הבנייה/ החברה היזמית.
 • ליווי ותאום התקשרויות בחוזה שרותי הבנייה עם הקבלן בשיתוף עו"ד.
 • ארגון כנסים ואירועים לדיירים בשיתוף חברת הבנייה/ החברה היזמית.
 • ביצוע מהלך "המרצה" שיווקי עם חומר ייחודי שלנו.
 • ניהול מבוקר וטיפול רגיש ופרטני לכל דייר בפרויקט.
 • ניהול הטיפול בהתנגדויות ובדיירים סרבנים.
 • דיווח שיטתי חודשי של מצב קצב החתמות וקידום המיזם.
חותמים על רווח בטוחסל שירותים נוסף שהקבוצה מציעה:

כל בקשה לשרות מהסל המוצע תהיה כרוכה בהסכם נפרד.

שלב התארגנות לפרויקט

 • עזרה בבחירת אדריכל.
 • פגישות ראשוניות עם גורמי התכנון הבכירים (מהנדס עיר, אדריכל עיר) בשיתוף עם חברת הבניה ו/או חברה היזמית.
 • פנייה למתן צו-הכרזה על מתחם כמתחם לפינוי בינוי ובחירת המסלול המתאים.
 • תאום ראשוני מול עמידר להסדרת דירות עמידר בפרויקט.
 • הצעת מבנה ארגוני לניהול הפרויקט.
 • קביעת התנהלות, לוחות זמנים וניהול הבקרה השוטפת על ההתקדמות המתוכננת.

תכנון התב"ע ותוכניות ההגשה לקבלת היתר הבנייה

 • יזום פנייה לוועדה המקומית באמצעות האדריכל לפרסום הודעה בדבר הכנת תוכנית (סעיף 77) ולקביעת התנאים למתן היתרי בנייה ושימוש בקרקע בשטח התוכנית ( סעיף 78).
 • ארגון מדידת השטחים של דירות הקיימות והתוספות שנבנו ותיעודם.
 • בניית תמהיל דירות- התמורה החדשות למפונים ביחס לשטח דירותיהם הישנות וביצוע התאמות ואיזונים לשיקוף זכויותיהם.
 • סיוע בבחירת והקצאת דירות חדשות למפונים בשיתוף שמאי מקרקעין.
 • הנחיות לאדריכל לתכנון הדירות לדיירים המפונים.
 • שמירה על קשר רציף ועדכון הדיירים בדבר התקדמות התוכנית.
 • סיוע ותמיכה לדיירים במגע עם הקבלן.
 • השתתפות שוטפת ורציפה בדיונים מקצועיים תוך ייצוג החברה כלפי הדיירים והדיירים כלפי החברה.
 • עזרה מקצועית בהגשת בקשה לפטור מהיטל השבחה.
 • טיפול במטלות העירייה, ובדיקת אגרות והיטלים.
 • הקמת אתר אינטרנט לעדכון הדיירים.

שלב פינויים והשכרות לדיירים

 • ארגון ו תאום הפינוי עם הדיירים לפי שלבי הבנייה.
 • טיפול בדייר הסרבן החל בדרכי נועם והפעלת חוות דעת שמאית לבחינת טענותיו וכלה בהגשת תביעה משפטית.
 • תאום מגורים חלופיים לדייר, ע"י מתווכים באזור.
 • תאום הפינוי הפיזי.
 • שמירת קשר שוטף עם המפונים ועדכונם, מעורבות ישירה בפתרון בעיות ותקלות.
 • תאום החזרת הדיירים לדירות החדשות ואכלוס הדירות.